PATTERN METHOD EFFECTIVNESS IMPROVEMENT FOR HIDING DATA IN IMAGES

  • Anatoliy Vasyura Vinnytsia National Technical University
  • Vitaliy Lukichov Vinnytsia National Technical University
Keywords: steganography, pattern-based embedding, secrecy, robustness, JPEG algorithm, wavelet￾transform

Abstract

The paper suggests the method of embedding data into images, which are subject to further JPEGalgorithm processing. There had been considered the special features of embedding that determine secrecy and stability of confidential data. With the objective to develop an efficient steganographic method there had been synthesized a criterion that has been applied as the target function for embedding. The procedure of data hiding is hereby realized by means of solving the optimization problem.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Anatoliy Vasyura, Vinnytsia National Technical University
Director of the Institute, Professor of the Department for Automatics and Information Measuring Devices;
Vitaliy Lukichov, Vinnytsia National Technical University
Applicant for Scientific Degree of the Department for Automatics and Information Measuring Devices
Published
2015-12-01
How to Cite
[1]
A. Vasyura and V. Lukichov, “PATTERN METHOD EFFECTIVNESS IMPROVEMENT FOR HIDING DATA IN IMAGES”, SWVNTU, no. 3, Dec. 2015.
Section
Information Technologies and Computer Engineering