Editorial Team

Editor in Chief

Lezhniuk Petro D., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

 

Deputy Editor

Grabko Volodymyr V., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

 

Executive Secretary

Netrebbskyi Volodymyr V., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Editorial board (Technical Sciences)

Azarov Oleksii D., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Bilynskyi Yosyp Yo., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Bilichenko Viktor V., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Borovska Taisa M., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Burbelo Mykhailo Yo., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Vasilevskyi Oleksandr M., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Vasylenko Valentyna B. , University of Lisbon, Portugal

Voitsek Valdemar, Lublin University of Technology

Grigorova Katalina, Roussen University «Angel Kinchev», Bulgaria

Hrushko Oleksandr V., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Ljubomyr Vankov Dimitrov, Sofia Technical University, Bulgaria

Dudar Ihor N., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Dubovoi Volodymyr M., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Zdebor Jan, University of West Bohemia, Czech Republic.

Iskovych-Lototskyi Rostyslav D., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Kvietnyi Roman N., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Kychak Vasyl M., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Kulyk Anatolii Ya., Vinnytsia M. I. Pirogov National Medical University.

 Kulyk Volodymyr V., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Kutin Vasyl M., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Kucheruk Volodymyr Yu., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Kukharchuk Vasyl V., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Labai Volodymyr Y., National University “Lvivska Polytechnica”

Luzhetskyi Volodymyr A., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Martyniuk Tetiana B., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Milan Edl, University of West Bohemia, Czech Republic

Mykhalevych Volodymyr M., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Mokin Boris I., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Mokin Vitalii B., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Mokin Oleksandr B., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Morgun Alla S., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Opielak Marek, State University «Lublinska Polytechnica», Poland

Osadchuk Volodymyr S., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Osadchuk Oleksandr V., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Pavlov Serhii V., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

 Petruk Vasyl G., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

 Petruk Roman V., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Polishchuk Leonid K., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Postolatii Vitalii M., Energy Institute of the Academy of Sciences of Moldova, Moldova

Ranskyi Anatolii P., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Ratushniak Gergii S., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Romaniuk  Oleksandr N., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Rusu Ioan, Gheorghe Asaaci Technical University, Iasi, Romania

Savuliak Valerii I., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Sakhno Volodymyr P., National Transport University

 Synac Jaroslav, University of West Bohemia, Czech Republic

 Semenov Andrii O., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

 Serdiuk Vasyl R., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

 Stepanov Dmytro V., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Stratan Ion, Technical University of Moldova, Moldova

Tkachenko Stanislav Yo., Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Shynkaryk Oleg M., B. Khmelnytskyi Border Guard Service National Academy, Ukraine

Yaremchuk Yurii Ev., Vinnytsia National Technical University, Ukraine