[1]
V. Kozhemiako, O. Ivanov, and I. Ivanov, “PROSPECTS OF PHOTONIC CRYSTALS APPLICATION IN MODERN DATA PROCESSING SYSTEMS”, Works of VNTU, no. 4, Nov. 2015.