KOZHEMIAKO, V.; IVANOV, O.; IVANOV, I. PROSPECTS OF PHOTONIC CRYSTALS APPLICATION IN MODERN DATA PROCESSING SYSTEMS. Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, n. 4, 27 nov. 2015.