(1)
Chernetska-Biletska, N.; Baranov, I.; Miroshnikova, M.; Kuzhel, S. THEORETICAL SUBSTANTIATION OF Ā«ENGINE-DRIVER-TRAIN-TRAFFIC OPERATORĀ» SYSTEM IMPROVEMENT. Works of VNTU 2021.