(1)
Novitskyi, G.; Zlepko, S.; Koval, L.; Kryvoruchko, I. ANALYSIS OF THE IDENTIFICATION ERRORS AND WAYS OF ACCURACY IMPROVEMENT OF THE SYSTEMS OF BIOMETRICAL IDENTIFICATION. Works of VNTU 2020.