(1)
Kozhemiako, V.; Ivanov, O.; Ivanov, I. PROSPECTS OF PHOTONIC CRYSTALS APPLICATION IN MODERN DATA PROCESSING SYSTEMS. Works of VNTU 2015.